Čtvrtek Červen 20 , 2024

Služby AK

Advokátní kancelář poskytuje právní služby ve všech oborech práva, přičemž se specializuje na oblast práva občanského, korporátního, rodinného, trestního a správního, jakož i věci s využitím práva evropského a mezinárodního. Hlavním principem vztahu mezi advokátem a klientem je důvěra a součinnost.

Těžištěm právních služeb je poradentví a sepisování listin, smluv, zastupování při jednání před soudy a dalšími orgány státní správy i jinými subjekty.

Kancelář rovněž provádí advokátní úschovy, ověřování pravosti podpisu a konverzi dokumentů z/do elektronické podoby (typicky pro využití v elektronické komunikaci s úřady a soudy, datové schránky apod.).

Při své praxi úzce využívám ve prospěch klientů nezbytné spolupráce se znalci, tlumočníky, daňovými poradci a auditory, geometry, notáři, exekutory, zahraničními advokáty a dalšími odbornými profesemi.

Mým cílem poskytování vysoce kvalifikované odborné právní pomoci a právních služeb při zachování jejich dostupnosti, osobní kontakt s klienty, srozumitelnost a důsledná ochrana práv a oprávněných zájmů klientů bez ohledu na výši sjednané či přiznané odměny.

Níže uvedený výčet oblastí poskytovaných právních služeb je toliko demonstrativní:

Občanské právo – nejčastější služby

Poradenství a sepisování listin - zejména smluv kupních, směnných, darovacích zástavních, o dílo, nájemních, o výpůjčce, výprose, pachtu, příkazních, o úschově a správě, o zřízení osobních a věcných práv a břemen k cizím věcem, služebností, včetně úkonů spojených s jejich plněním, ochrana osobnosti a náhrady majetkové i nemajetkové újmy, dědická řízení vč. dědických dohod, odkazy, práva z přepravních smluv, řízení o omezení svéprávnosti a opatrovnická (např. umístění a držení ve zdravotnickém zařízení či ústavu), formalizace nápomoci při právním jednání, ochrana duševního vlastnictví (autorské právo), privatizace bytových fondů, společenství vlastníků jednotek, nadační právo a zastoupení v řízeních o právech z těchto vztahů vzniklých (žaloby, platební rozkazy, návrhy smírů, reklamace, vymáhání pohledávek v rámci exekuce a výkonu rozhodnutí, dohody o narovnání).

Korporátní právo – nejčastější služby

Zakládání obchodních a jiných korporací - kapitálových společností a družstev, nadací, spolků, svěřeneckých fondů, evropských entit a zahraničních společností a jejich přeměny. Korporátní záležitosti (valné hromady a členské schůze, rozhodnutí orgánů společnosti či družstva, základní kapitál), sepisování smluv vč. zajištění, převody podílů a akcií, due dilligence, ochrana hospodářské soutěže, ochrana průmyslového vlastnictví (ochranné známky, průmyslové vzory atd.), řízení před rozhodčími soudy a mezinárodními arbitrážemi.

Rodinné právo – nejčastější služby

Smlouvy předmanželské a manželské o zúžení nebo vzniku společného jmění manželů, rozvody manželství a vypořádání SJM, péče o nezletilé děti, výživné, poručenství, opatrovnictví, správa majetku nezletilých, osvojení, určení/popření otcovství a rodičovství.

Správní právo – nejčastější služby

Zastoupení v řízeních před správními orgány vč. sepisu podání, návrhů apod. - zejména v oblasti upravené stavebním zákonem, katastrálním právem, ochrana životního prostředí, přestupkový zákon a řízení o přestupcích / správních deliktech osob, daňový řád, pobyty cizinců, správní soudnictví, náhrady majetkové a nemajetkové újmy proti státu a vzniklých v důsledku nezákonného rozhodnutí a nesprávného úředního postupu.

Trestní právo – nejčastější služby

Obhajoba v trestním řízení vč. zastoupení před soudy a jinými orgány činnými v trestním řízení, účast na vyšetřovacích úkonech, zastoupení poškozeného v trestním řízení jako zmocněnec (uplatnění náhrady majetkové a nemajetkové újmy), zástupce dítěte v řízení o soudnictví ve věcech mladistvých. Zastoupení právnických osob v trestním řízení.

Ústavní a mezinárodní právo – nejčastější služby

Zastoupení v řízení o Ústavní stížnosti, v řízení před Evropským soudem pro lidská práva (Štrasburk), Soudem Evropské unie (Lucemburk) a mezinárodními rozhodčími soudy.

Sportovní právo – lední hokej

Smluvní a mimosmluvní vztahy mezi hokejovými subjekty, řízení před orgány ČSLH, IIHF a Mezinárodní sportovní arbitráže.

Předsoudní stadia

Smírčí, mediační, přípravná, rozhodčí a konziliační řízení